Μετάβαση σε περιεχόμενο

Welcome to Ellinomania .::The World Of Music::.
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Φωτογραφία

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΗΠΕΥ

11 απαντήσεις στο θέμα

#1
ONLINE   dionysos

dionysos

  Member

 • Members
 • 337 δημοσιεύσεις
 • 897
 • Country
 • Gender:Male

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

 
 

eo0vF74.png

 
 

20864614_10212149623167524_1515655123_n.

 
 

 

Σο παρόν εγχειρίδιο αποςκοπεί ςτην εξοικείωςη του κοινοφ με την καλλιζργεια των κηπευτικών ειδών, των οποίων ο ςπόροσ διατίθεται προσ πώληςη ςε μικροκαλλιεργητζσ από το Κζντρο Γεωργικήσ Ζρευνασ Βόρειασ Ελλάδασ (Κ.Γ.Ε.Β.Ε.). Επειδή το εγχειρίδιο αυτό απευθφνεται κυρίωσ ςε εραςιτζχνεσ καλλιεργητζσ, κρίθηκε ςκόπιμο να ςυμπεριληφθοφν χρήςιμεσ πληροφορίεσ για κάθε κηπευτικό είδοσ και όχι για κάθε ποικιλία ξεχωριςτά. ΢υνοπτικά, παρατίθενται για κάθε είδοσ ξεχωριςτά πληροφορίεσ για την εποχή και τον τρόπο ςποράσ και μεταφφτευςησ, τη λίπανςη και τη ςυγκομιδή. ΢το τζλοσ του εγχειριδίου οι παραπάνω πληροφορίεσ δίνονται ςυγκεντρωτικά ςε πίνακεσ (διαμόρφωςη κατάλληλη για εκτφπωςη). Σο φωτογραφικό υλικό και οι πληροφορίεσ που παρατίθενται είναι από το βιβλίο του διατελζςαντα ερευνητή του Κ.Γ.Ε.Β.Ε. Δρ. Φωτίου Μπλζτςου ‘Πρακτική Λαχανοκομία και Παραδοςιακζσ Ποικιλίεσ’ (Εκδόςεισ Ηήτη), ςτο οποίο θα μποροφςε να ανατρζξει κανείσ για περιςςότερεσ πληροφορίεσ ςχετικά με τισ ελληνικζσ παραδοςιακζσ ποικιλίεσ κηπευτικών. 

 

 
 

20884756_10212149623207525_1052559145_n.

 
 

 

ΤΙΤΛΟΣ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ: 14
ΓΛΩΣΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΤΟΣ: 2014
ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΊΟΥ: PDF
ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP: 15.1MB

 

 
 

QEhSRZe.gif

 
 
 

6c_Znhod_zpsdz9nemtb.png

Hidden Content
You'll be able to see the hidden content once you reply to this topic.

 

 
 
imageproxy.png

Hidden Content
You'll be able to see the hidden content once you reply to this topic.

 


 • eyfraimpatir και PANICOS13 αρέσει

8
biriba426 , decoman68 , rivaldo5 , sophie1973 , PANICOS13 , eyfraimpatir , digitalex , giorgiossuzuki

#2
OFFLINE   laga

laga

  Newbie

 • Members
 • 44 δημοσιεύσεις
 • 0
 • Country
Thanks

#3
OFFLINE   takhar

takhar

  Advanced Member

 • Members
 • 3.052 δημοσιεύσεις
 • 0
 • Country

TNX#4
OFFLINE   MAX50

MAX50

  Newbie

 • Members
 • 94 δημοσιεύσεις
 • 0
 • Country

THANKS#5
OFFLINE   tomsot

tomsot

  Member

 • Members
 • 380 δημοσιεύσεις
 • 0
 • Country

thanks!!!!!!!!!!!#6
OFFLINE   tyrese_p

tyrese_p

  Member

 • Members
 • 451 δημοσιεύσεις
 • 0
 • Country

thnx#7
OFFLINE   geo1968geo

geo1968geo

  Advanced Member

 • Members
 • 1.984 δημοσιεύσεις
 • 0
 • Country

τηαβκσ#8
OFFLINE   nicsoc80

nicsoc80

  Newbie

 • Members
 • 25 δημοσιεύσεις
 • 0
 • Country

Ευχαριστώ#9
OFFLINE   kemper

kemper

  Newbie

 • Members
 • 10 δημοσιεύσεις
 • 0
 • Country

thnx alot#10
OFFLINE   Trotsky2013

Trotsky2013

  Member

 • Members
 • 454 δημοσιεύσεις
 • 0
 • Country

τυ#11
OFFLINE   poioseimaire

poioseimaire

  Newbie

 • Members
 • 23 δημοσιεύσεις
 • 0
 • Country

thx#12
OFFLINE   psthanos

psthanos

  Newbie

 • Members
 • 11 δημοσιεύσεις
 • 0
 • Country

thanks


0 Μέλος(η) διαβάζουν το θέμα

0 μέλη, 0 επισκέπτες, 0 ανώνυμα μέλη

Καλώς ήρθατε.
Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο forum κάντε εγγραφή.